Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Konsultacje w Instytucji Wspomagającej

Dnia 16 lipca 2008 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie robocze Zespołu Zarządzającego Projektem: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Miejscem posiedzenia była siedziba Instytucji Wspomagającej realizację Projektu, którą dla projektów z obszaru Priorytetu 5 – opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem jest wspomagające Ministra Zdrowia – Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

W siedzibie BPZ w Warszawie możliwym było bezpośrednie spotkanie Przewodniczącego Zespołu Zarządzającego Projektem, Wicestarosty Wejherowskiego Grzegorza Gaszty i Promotora Projektu, Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie Mirosława Lademanna z Dyrektorem Biura, Panią Jadwigą Jaszczyk. Przewodniczący i Promotor złożyli bieżące sprawozdanie z realizacji Projektu, wyników przeprowadzonego audytu wewnętrznego i ewaluacji zrealizowanych już zadań. Zadeklarowali też w imieniu Samorządu Powiatu Wejherowskiego jako Beneficjanta Projektu pełną i terminową realizację wszystkich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz założonych w Projekcie wskaźników celów ogólnych, celów bezpośrednich i rezultatów. Ze swej strony, Dyrektor BPZ wyraziła swoją wysoką ocenę i skomplementowała koncepcję Projektu, jego strukturę zarządzania i dyscyplinę realizacji. W części roboczej spotkania, wspólnie z Panem Bartoszem Wielgo, osobą prowadzącą i wspomagającą z ramienia BPZ realizację Projektu omówiono bieżące sprawy związane z procedurami bieżącej komunikacji, kwartalnego raportowania i nowych, ustalonych na poziomie Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli rozwiązań w zakresie wnioskowania o płatności kolejnych transz dofinansowania. W szczególności, dokonano też przeglądu zrealizowanych i planowanych działań promocyjnych Projektu w zakresie ich dostosowania do aktualnie obowiązujących wytycznych, wzorów i logotypów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Efektem tych ustaleń, już niebawem, wzniesione i oddane w użytkowanie ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej oznaczone zostaną tablicami pamiątkowymi Projektu i logotypami Państw Darczyńców - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Korzystając z wizyty w siedzibie Instytucji Wspomagającej w Warszawie, wszystkim pracownikom Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia zaangażowanych w realizację Projektu Samorządu powiatu Wejherowskiego wręczono materiały promocyjne realizowanego projektu oraz materiały informacyjno-turystyczne Powiatu Wejherowskiego.

- Zobacz galerie

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl