Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Kontrola Instytucji Pośredniczącej

W dniach 17 i 18 czerwca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego przeprowadzona została kontrola zewnętrzna realizacji Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkół”. Organem kontrolnym było Ministerstwo Zdrowia w Warszawie, będące w strukturze monitoringu Programu Operacyjnego dla Wykorzystania Mechanizmów Finansowych w Polsce Instytucją Pośredniczącą dla Projektów realizowanych w ramach Priorytetu 5 „Opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem.

Kontrolę Projektu przeprowadzili upoważnieni przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej: Naczelnik Wydziału Strategii i Programów Pomocowych Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia Pani Aleksandra Siemianowska oraz Pani Katarzyna Zbrojkiewicz - Zamęcka, będąca opiekunem Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkół” w Ministerstwie Zdrowia. W ramach kontroli dokonano wizytacji Biura Projektu. Zlustrowano stan gromadzenia, zabezpieczenia oraz dostępności dokumentacji projektowej. Dokonano sprawdzenia stanu realizacji obligatoryjnych oraz zadeklarowanych działań promocyjnych oraz stanu i dyscypliny wydatkowania środków finansowych zabezpieczonych na realizację Projektu w zgodności z ustalonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli Planem Wdrażania Projektu. W szczególności zwrócono uwagę na poziom zaangażowania rzeczowego i finansowego w realizacji działań miękkich Projektu – ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania. W celu weryfikacji danych zgromadzonych w dokumentacji przeprowadzono też kontrole stanu obiektów sportowo - rekreacyjnych i tablic pamiątkowo - informacyjnych na ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej „Strzelecka”, „Bukowa”, „1000 Lecia”, „Sobieskiego” i „Budowlanych” w Wejherowie oraz na strefie „Łąkowa” w Redzie. Jednocześnie, w związku z zaistniałą zbieżnością terminów, czynnościom kontrolnym poddana została również organizacja i przebieg konferencji zakończeniowej Projektu. W ustaleniach kontroli stwierdzono o pełnej i terminowej realizacji Projektu, zgodnej z wnioskiem projektowym, Umową o dofinansowanie Projektu i ustalonym Planem Wdrażania Projektu. Potwierdzono też osiągnięcie wszystkich zamierzonych wskaźników Projektu standaryzujących do poziomu europejskiego sportową opiekę zdrowotną i wychowawczą w jednostkach oświatowych Powiatu Wejherowskiego. Na podstawie tych ustaleń oceniono, iż zgodnie z przyjętym założeniem realizacja Projektu przyczynia się do wzrostu kultury i kondycji zdrowia, sprawności fizycznej oraz sportu i rekreacji w środowisku Powiatu Wejherowskiego.

- Zobacz Galerie Zdjęć

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl