Dzisiaj jest sobota, 16 października 2021 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Kontrola i oględziny UKS

Od października 2008 roku przez kolejne trzy miesiące Projekt: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” poddany został kontroli zewnętrznej Urzędu Kontroli Skarbowej. Zasadniczym celem kontroli jest sprawdzenie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami zewnętrznymi oraz realizacji warunków umowy finansowej o dofinansowaniu realizacji Projektu. Do dyspozycji służb kontrolnych udostępniono Biuro Projektu zlokalizowane w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, całość dokumentacji Projektu i bieżącego zarządzania Projektem. W stałym kontakcie ze służbami kontroli pozostawał Zespół Projektowy oraz Naczelnik Wydziału Edukacji - Promotor Projektu.

W pierwszej kolejności kontroli poddane zostały dokumenty projektowe. Sprawdzona została w szczególności zgodność zapisów wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu ze Studium Wykonalności Projektu oraz zgodność tych dokumentów z zapisami Umowy Finansowej o dofinansowaniu realizacji Projektu. Następnie sprawdzone zostały wytworzone przez Biuro Projektu dokumenty monitoringu: kolejne sprawozdania kwartalne i sprawozdania roczne z realizacji Projektu. Istotną częścią kontroli była szczegółowa analiza wniosków o płatność wraz z dokumentacją wydatkowania, złożonych przez Beneficjenta w Instytucji Wspomagającej i zaakceptowanych do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą oraz Biuro Mechanizmów Finansowych. Kolejnym etapem kontroli dokonano oceny i przeglądu dokumentacji angażowania środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań miękkich Projektu – realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania. Swoistą atrakcją procedur kontrolnych były oględziny środków trwałych wytworzonych i zakupionych w związku z realizacją Projektu. W praktyce wiązało się to z wizytacją wszystkich 10 ogólnodostępnych stref rekreacji, na których potwierdzono fakt wybudowania 38 obiektów sportowych i zakupu określonych ilości sprzętu sportowo- rekreacyjnego. Na obiektach stref rekreacji jak też w siedzibach szkół – współrealizatorów Projektu potwierdzono obecność widocznych instalacji, oznaczeń i materiałów promocyjnych informujących o realizacji Projektu przy wsparciu udzielonym przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyniki kontroli oraz wnioski Urzędu Kontroli Skarbowej stały się cennym materiałem dla bieżącej ewaluacji projektu. Potwierdziły też prawność poprawności przyjęcia, zarządzania, wydatkowania i rozliczenia środków finansowych zaangażowanych w realizację Projektu zarówno w części środków własnych Samorządu Powiatu Wejherowskiego w złotych polskich, jak też grantu MF EOG w walucie Euro. Ocena ta upewnia założoną przez Beneficjenta pełną i terminową realizację Projektu oraz wszystkich założonych celów i wskaźników produktu i oddziaływania.

Galeria kontroli i oględzin UKS

:: cofnij... ::

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl